Sorgeterapi

Individuell- och gruppterapi på mottagnigen i centrala Stockholm samt på distans via Skype/FaceTime

Behandlingsmetoder

 

-  INDIVIDUELL PSYKOTERAPI

Arbetssätt präglas av integrering av olika terapeutiska metoder i behandlingen av psykiskt lidande människor som upplever försämring av sin livskvalitet. Oavsett vilken behandlingsmetod som kan bli aktuell i varje enskilt fall så börjar terapin med ett till tre inledande bedömningssamtal, som har till syfte att undersöka patientens problematik, behov och önskemål, bestämma målen med terapin och terapimetod. Vi upprättar en överenskommelse om ramar för terapin, ett kontrakt, som omfattar behandlingslängd, hur ofta och vid vilka tider vi ska träffas samt betalningsrutiner. Därefter startar behandlingen enligt någon/några av följande metoder: 

PDT - PsykoDynamiskinsiktsTerapi

Med individuell psykodynamisk insiktsterapi avses att uppnå bättre förståelse av vår inre och yttre värld. Denna insikt är av synnerligen stor betydelse då vi drabbas av kris, trauma och sorg. En grundläggande tanke i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer när människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Symtom ses därför som meningsfulla utryck för en inre eller yttre konflikt eller svårighet som behöver bearbetas så att den kan få en mer konstruktiv riktning. Vilket leder till att symtomen att minskar eller försvinner. Med psykoterapeutens hjälp undersöks de problem och inre konflikter som hänger samman med patientens nuvarande och tidigare livssituation. Detta är särskilt viktigt i sorgearbete när sorgen efter den avlidne är så komplicerad att saknad blandas med starka skuldkänslor gentemot den avlidne och obearbetade minnen av tidigare dödsförluster kommer upp till ytan. Under terapiprocessen uppnås växande medvetenhet om sina egna behov och önskningar. Då ökar förmågan att förstå och påverka sorgearbetet i  positiv riktning. Så småningom finner den sörjande tröst, försoning och livsglädje och kan då rikta sina tankar från det förflutna till här och nu och mot framtiden. Hela den terapeutiska processen går ut på att invänta vad patienten vill berätta och bearbeta under en terapisession. Terapeuten följer berättelsen och bidrar till att patienten själv kommer fram till läkande insikter. Behandlingslängden, som beror på patientens problematik och förmåga till självinsikt, kan variera från några veckor till några månader (kortidsterapier), eller under ett till flera år (långtidsterapi).  

PDT med inslag av KBT

För att påskynda återhämtningsprocessen i psykodynamisk insiktsterapi kan man ibland använda sig av lösningsfokuserat arbetssätt genom vissa inslag av Kognitiv Beteende Terapi. Vid denna behandlinsmetod har terapeuten en mer aktiv roll än i PDT. Då sätts det delmål för behandlingen och införs hemuppgifter.  

EMDR- Traumaterapi/ögonrörelseterapi

EMDR är en förkortning från engelskans Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Denna terapeutiska metod används för att behandla posttraumatisk stress, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), sorgrelaterad problematik som förekommer vid obearbetade traumatiska minnen. Terapin sker i åtta nogranna metodiska faser enligt en manual och terapeuten för protokoll. Under själva behandlingen följer patienten terapeutens fingrar för att aktivera bearbetning av plågsamma känslor och förnimmelser som är kopplade till en gammal traumatisk upplevelse. Ögonrörelsebehandlingen uppreppas tills de störande symptomen försvinner. Behandlingstiden varierar men redan efter några sessioner kan symtomen avta. För att resultatet ska bli bestående krävs det dock minst några månaders behandling då det brukar uppkomma behov av att bearbeta även andra problem som är kopplade till huvudproblemet. 

Existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi är en behandlingmetod som baseras på övertygelsen om att inre konflikt hos en person beror på personens konfrontation med fyra givna faktorer i tillvaron: den oundvikliga döden, frihet och åtföljande ansvar, existentiell isolering och meningslöshet som orsakar existentiell oro. Därför kan terapeutiska samtal handla om stora existentiella frågor, såsom: "Hur är det att vara en människa?", "Vad är meningen med människans existens, livet och döden?", "Finns det ett liv efter detta?", "Hur kan man förhålla sig till drömmar, nära-döden-upplevelser, andliga och paranormala fenomen samt reinkarnation?", "Finns någon Gud? Och om hans finns varför är det så mycket lidande i världen?" Dessa frågor, som ofta uppkommer i samband med livets påfrestningar vid sorg, kris och trauma kan orsaka existentiell förvirring, depression och även själmordstankar. Existentiell terapi handlar inte om patientens förflutna utan om förhållningssätt till nutid och framtid. Genom regelbundna terapeutiska samtal får patienten nya insikter om sig själv i förhållande till omvärlden. Denna nyvunna kunskap hjälper till med att finna lugn och ro i själen, psyket och kroppen, minska existentiell ångest, samt positiv känsla som underlättar för det fortsatta livet. 

Stödjande samtal 

En del sörjande känner sig ensamma och har behov av att samtala om livet och döden, en saknad avliden m. m. eller bara "prata av sig". Det kan också gälla att få nytt perspektiv på liv, relationer, andra förluster, hälsa, drömmar och allt annat som känns angeläget att prata om. I den typen av stödjande samtal är kanske inte de terapeutiska metoderna som är viktigast, utan närheten och värmen av en lyhörd empatisk medmänniska. Sådana regelbundna samtal bidrar till känslan av lugn och ro i sinnet som så småningom leder till välbefinnande och psykisk hälsa.

 

-  GRUPPTERAPI

Gruppterapi finns för dig som önskar bearbeta sorg efter närståendes (en människa/ett djur) död tilllsammans med andra som befinner sig i en liknande situation. Styrkan ligger i att man inte är ensam om sin sorg. Den sociala gemenskapen med andra sörjande kan påskynda återhämtningsprocessen. Man kan dessutom få vänner för livet som förstår så väl hur det känns att sörja en nära och kära person.

Sorgegruppen träffas 10 gånger varannan veckan under två terapitimmar, 2x45 min. Vi delar av oss om våra tankar, minnen och känslor kring den avlidne och vår egen sorg.

Hur vi känner och reagerar och sörjer när någon dör kan beror på många faktorer bl. a. vilken relation vi haft till den avlidne och om dödsfallet varit väntat eller oväntat. Män och kvinnor, vuxna och barn kan uttrycka sin sorg på olika sätt.

I sorgegruppen har var och en möjlighet att bearbeta sin egen sorg och dess reaktioner såsom: nedstämdhet och förtvivlan, saknad och längtan, ensamhet och övergivenhet, skam och skuldkänslor, sömnsvårigheter, koncentrations- ch minnessvårigheter, irritation och ilska samt olika kroppsliga besvär.

I sorgegruppen får vi lyssna lyssna till allas berättelser vilket kan bidra till en känsla av en unik samhörighet och en speciell gemenskap. Vi går också igenom sorgearbetets olika faser utifrån forskning och gruppens egna erfarenheter. Vi ägnar också tid åt att tillsammans titta på filmer samt läsa böcker och artiklar som handlar om sorg och sorgearbete, som vi diskuterar och knyter an till egna upplevelser.

Anmälan kan ske löpande och när vi blir tillräckligt många så startas en sorgegrupp. Hjärtligt välkommen att anmälla ditt intresse!