top of page

Individuell terapi

Sorgeterapi


 

Genom individuell sorgeterapi får du möjlighet till att samtala kring minnen av den avlidne, din sorg, din saknad, din relation till den avlidne samt bearbeta eventuella skuldkänslor som ett behov av förlåtelse och gottgörelse.

Du får också bearbeta dina drömmar som har med den avlidne att göra, och även eventuella andliga och paranormala upplevelser som du kanske varit med om eller hört om men inte vågat prata om.

Du får också ta upp annat som du funderar över, till exempel: din vardag, dina relationer, ditt arbete eller studier i skuggan av ditt sorgearbete.

Genom sorgeterapi får du återhämta dig, leva här och nu, och får ett nytt perspektiv på livet och din framtid. 

 

Existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi är en behandlingsmetod som baseras på övertygelsen om att inre konflikt hos en person beror på personens konfrontation med fyra givna faktorer i tillvaron: den oundvikliga döden, frihet och åtföljande ansvar, existentiell isolering och meningslöshet som orsakar existentiell oro. Därför kan terapeutiska samtal handla om stora existentiella frågor, såsom: "Hur är det att vara en människa?", "Vad är meningen med människans existens, livet och döden?", "Finns det ett liv efter detta?", "Hur kan man förhålla sig till drömmar, nära-döden-upplevelser, andliga och paranormala fenomen samt reinkarnation?", "Finns någon Gud? Och om han finns varför är det så mycket lidande i världen?" Dessa frågor, som ofta uppkommer i samband med livets påfrestningar vid sorg, kris och trauma kan orsaka existentiell förvirring, depression och även självmordstankar.

Existentiell terapi handlar inte om patientens förflutna utan om förhållningssätt till nutid och framtid. Genom regelbundna terapeutiska samtal får patienten nya insikter om sig själv i förhållande till omvärlden. Denna nyvunna kunskap hjälper till med att finna lugn och ro i själen, psyket och kroppen, minska existentiell ångest samt få en positiv känsla som underlättar i det fortsatta livet. 

PTD - Psykodynamisk Insiktsterapi

Med individuell psykodynamisk insiktsterapi avses att uppnå bättre förståelse av vår inre och yttre värld. Denna insikt är av synnerligen stor betydelse då vi drabbas av kris, trauma och sorg.

En grundläggande tanke i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symptom som ångest och depression uppkommer när människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Symptom ses därför som meningsfulla uttryck för en inre eller yttre konflikt eller svårighet, som behöver bearbetas så att den kan få en mer konstruktiv riktning. Vilket leder till att symptomen minskar eller försvinner. Med psykoterapeutens hjälp undersöks de problem och inre konflikter som hänger samman med patientens nuvarande och tidigare livssituation. Detta är särskilt viktigt i sorgearbete när sorgen efter en avliden är så komplicerad att saknad blandas med starka skuldkänslor gentemot den avlidne och obearbetade minnen av tidigare förluster kan komma upp till ytan.

Under terapiprocessen uppnås växande medvetenhet om patientens egna behov och önskningar. Då ökar förmågan att förstå och påverka sorgearbetet i positiv riktning. Så småningom finner den sörjande tröst, försoning och livsglädje och kan då rikta sina tankar från det förflutna till här och nu och mot framtiden.

Hela den terapeutiska processen går ut på att invänta vad patienten vill berätta och bearbeta under en terapisession. Terapeuten följer berättelsen och bidrar till att patienten själv kommer fram till läkande insikter. Behandlingslängden, som beror på patientens problematik och förmåga till självinsikt kan variera från några veckor till några månader (kortidsterapier), eller under ett till flera år (långtidsterapi).  

MI - Motiverande / Stödjande samtal 

 

Ibland känner vi oss ensamma och önskar att vi skulle kunna träffa någon som bara lyssnar på oss. Ibland vill vi bara prata av oss om allt möjligt som vi grubblar över. Ofta funderar vi ju på våra liv, kärlekspartner, relationer. Vi funderar också på våra val. Det är inte sällan som vi tänker: ”Tänk om jag hade gjort ett annat val? Hur mitt liv skulle ha blivit om jag hade gjort andra val, valt en annan partner, jobb, o.s.v.?” Vi sörjer över våra förluster och motgångar. Därför behöver vi få höra att vi har gjort vad vi kunnat och att det är dags att förlåta sig själv och andra för att kunna gå vidare. För att kunna leva här och nu och njuta av stunden. Man vet ju inte hur länge vi lever...
 

I denna typ av terapeutiska samtal är kanske inte de terapeutiska metoderna som är viktigast, utan närheten och värmen av en lyhörd empatisk medmänniska. Sådana regelbundna samtal bidrar till känslan av lugn och ro i sinnet som så småningom leder till välbefinnande och psykisk hälsa.

2022-02-17 (6).png
 
Adress:
Valhallavägen 159
115 53 Stockholm
Stockhoms län, Sverige

Skicka e-mail
Tel: 070 754 20 54 - SMS
Skype: elfstromska
Webbsidor:
www.sorgeterapi.se
www.elfstromskapsykoterapin.se
 

bottom of page