top of page

Om Psykoterapeuten

Tess Elfström

Att lyssna på och hjälpa andra medmänniskor med psykosociala problem har jag arbetat med sedan 1991, vilket har varit en viktig del av mitt liv. Innan jag tog fil. mag. och fil. kand. i socialt arbete och bestämde mig för att utbilda mig till psykoterapeut hade jag redan "arbetat med människor" inom andra yrken som jag är utbildat till, såsom lärare, journalist, kulturarbetare och socialarbetare (kurator, behandlingsassistent, familjepedagog). Det behövdes dock ytterligare flera års av psykoterapeutiska studier och praktisk erfarenhet för att kunna få en legitimation som psykoterapeut. 
 

Jag utbildat mig i olika psykoterapeutiska metoder på följande universitets-/högskoleutbildningar som är godkända av Högskoleverket och Socialstyrelsen:

Steg 1, Grundutbildning i PDT (PsykoDynamisk insiktsTerapi) och KBT (Kognitiv Beteende Terapi) vid Karolinska Institutet - Psykoterapeutiska Institutet.

 

Steg 2, Påbyggnadsutbildning i psykodynamisk insiktsterapi med inriktning på olika livsåskådningar, EMDR-traumaterapi och ISTPD- Kortidsterapi vid S:t Lukas Utbildningsinstitut - Ersta Sköndal Högskola Stockholm. 

 

Därefter kurser:

- KBT-utbilding med inriktning på depression- och ångestproblematik för leg. psykoterapeuter och leg. psykologer på SAPU - Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

- Att arbeta med sörjande inom hälso och sjukvården - på Karolinska Institutet

- Att leda grupper inom hälso - och sjukvården på Karolinska Institutet

- MI - Motiverande samtal - för kommunalt anställda

- Lösningsfokuserat arbetssätt - för kommunallt anställda

- Familjeterapi - Stockholms Universitet

Praktisk erfarenhet har jag fått genom mitt arbete inom:
- Ersta Psykiatri
- Primärvård/Vårdcentral
- Svenska Kyrkans psykoterapimottagning
- Kommunal verksamhet/Gymnasieskola 

- Egen privat verksamhet/Elfströmska Psykoterapin
- Svea Psykologerna
- Mariapsykologerna

Den grupp patienter som jag har haft särskilt intresse för är sörjande människor som förlorat en närstående genom dödsfall. Därför har jag även forskat i ämnet, se nedan. 

.

 

Hjärtligt välkommen!

Tess Elfström

Legitimerad psykoterapeut
 

 

ElfströmskaPsykoterapin

www.sorgeterapi.se 

www.elfstromskapsykoterapin.se

 

Jag är medlem i:

- Sällskapet för Existentiell Psykoterapi: www.sept.nu

- Jungstiftelsen: www.jungstiftelsen.org

- Riksföreningen Psykoterapicentrum - för legitimerade psykoterapeuter:

www.psykoterapicentrum.se 

- Riksföreningen för KonstKultur och Hälsa: www.rkkh.n.nu

bästa psykolog stockholm östermalm

Min sorgeforskning

2012

Från sorg till professionellt samtasstöd i sorgearbetet efter en närståendes död. En kvalitativ studie utifrån fem sörjandes perspektiv.  Examensarbete. ST Lukas utbildningsinstitut - Ersta Sköndal högskola. Tillgänlig på:

http: www.uppsatser.se/om/teresa+elfstrom/

2012

Using narratives to express bereavement: An interviev study on professional female writers experiences that in their middle age have lost their mothers, en artikel i Open Journal of Nursing, 2012, 2, 41-47.

1999

Skrivandets betydelse i sorgearbete. D-uppsats. Stockholms Universitet. Studie 1: Sörjande moderlösa kvinnors problematik. En kvalitativ analys av 18 moderlösa självbiografiska skönlitterära berättelser och kompletterande intervjuer. Studie 2: Skrivandets betydelse för bearbetningen av förlusten av en mor. En kvalitativ analys av litteraturstudier samt datamaterial från intervjuer med 15 författarinnor.

1999

Moderlöshet och Sorgbearbetning

Fem kvinnors berättelser om moderslöshet sedan barndomen och sorgebearbetning. C-uppsats. Stockholms Universitet.

Tidningsartiklar om mig:

2022-02-17 (6).png
 
Adress:
Valhallavägen 159
115 53 Stockholm
Stockhoms län, Sverige

Skicka e-mail
Tel: 070 754 20 54 - SMS
Skype: elfstromska
Webbsidor:
www.sorgeterapi.se
www.elfstromskapsykoterapin.se
 

bottom of page